Privacy- en cookieverklaring

Versie maart 2020

Via de MKB Helpdesk Corona ondersteunen Advocatenkantoor Elassaiss, ONe-advocaat en AccountantZ vanuit hun expertises mede-ondernemers. Zij vinden de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Deze privacy- en cookieverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de door hen in het kader van de MKB Helpdesk Corona (hierna: de “Helpdesk”) verwerkte persoonsgegevens.

 

Ook volgt een beknopt overzicht van de rechten van betrokkenen. Betrokkenen zijn de personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt.

1. Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijken

Advocatenkantoor Elassaiss
Kersenboogerd 13

4003 BW  TIEL

info@elassaiss.nl
0344-227030

ONe-Advocaat
Maliebaan 45
3581 CD  UTRECHT
nijkamp@one-advocaat.nl
06-24980227

AccountantZ
Kersenboogerd 13
4003 BW  TIEL
info@accountantz.nl
0344-700212

Advocatenkantoor Elassaiss is een handelsnaam van Elassaiss Legal B.V.
AccountantZ is een handelsnaam van AccountantZ v.o.f.

Bovengenoemde drie partijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk ten aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de activiteiten van de Helpdesk worden hierna gezamenlijk en individueel respectievelijk aanmerkt als: de “Verwerkingsverantwoordelijken” en de “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijken? Of wilt u als betrokkene uw wettelijke rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

Nadat een hulpvraag via de Helpdesk is binnengekomen, wordt deze doorgeleid naar de Verwerkingsverantwoordelijke binnen wiens expertise deze vraag valt. Op de verwerking(en) die vanaf dat moment plaatsvindt/-vinden, is de privacyverklaring van de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar de websites van de betreffende partij.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. contact- en registratiegegevens (van de contactpersonen) van partijen die via de Helpdesk vragen willen voorleggen de Verwerkingsverantwoordelijken en van de partijen waarop deze betrekking hebben;
 2. andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in het kader van de activiteiten van de Helpdesk;
 3. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de website van de Helpdesk. Dit betreft onder meer een deel van het IP-adres van de bezoeker, het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en het klikgedrag tijden een websitebezoek.

 

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

De Helpdesk kan op verschillende manieren persoonsgegevens verzamelen:

 1. iemand verstrekt persoonsgegevens over zichzelf;
 2. een hulpzoekende/cliënt/opdrachtgever, wederpartij of derde verstrekt persoonsgegevens over iemand anders;
 3. deze blijken uit openbare registers en bronnen, zoals het handelsregister.

4. Cookies

Op verschillende plaatsen op haar websites maakt de Helpdesk gebruik van cookies.

a. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine (identificatie)bestandjes die met pagina’s van de website van de Helpdesk worden meegestuurd en die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de harde schrijf van de computer waarmee deze websites worden bezocht. De in cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar de servers van de Helpdesk.

b. Waarom worden cookies gebruikt?

De Helpdesk gebruikt zogenaamde functionele cookies. Deze worden gebruikt om haar diensten en (het gebruik van) haar website te verbeteren. Verder worden analytische cookies gebruikt om statistische gegevens van de website te verzamelen.

c. Google Analytics

Via de website van de Helpdesk worden cookies van Google Analytics geplaatst. Zo kan het gebruik van deze website worden geanalyseerd. Telkens wanneer een website wordt bezocht waar een onderdeel van Google Analytics is ingebouwd, wordt de browser van de bezoeker automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Daarbij wordt het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De cookies die worden gebruikt zijn: 1.) _ga; 2.) _gat_gtag_UA_161465931_1 1; en 3.) _gid.

d. WhatsApp

Op de website is een button opgenomen naar de website van WhatsApp. Deze werkt via stukjes code die van WhatsApp afkomstig is. Wordt op deze button geklikt dan worden via deze code mogelijk cookies geplaatst. De Verwerkingsverantwoordelijken hebben daar geen invloed op en houden hier ook geen toezicht op. Het gebruik van deze media is daarom voor eigen risico van de gebruiker. De Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via WhatsApp. Zij adviseert de privacyverklaring en voorwaarden van deze partij te lezen voordat gebruik van haar diensten wordt gemaakt.

e. In-, uitschakelen en verwijderen van cookies

Alle gangbare browsers kunnen zo worden ingesteld dat het opslaan van cookies wordt verhinderd. Cookies die al zijn geplaatst, kunnen met behulp van deze browsers of andere software worden verwijderd. Informatie hierover kunt u vinden via (de help-functie van) de browsers.

5. Doel en grondslag van de verwerking

De doelen waarvoor de Helpdesk de hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt en de grondslagen daarvan zijn de volgende:

 1. contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers, leveranciers, overige relaties:

– doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is en/of het treffen van precontractuele maatregelen. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna: “AVG”): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

– doel 2: het eventueel kunnen controleren op een mogelijk conflicterend belang. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

– doel 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

– doel 4: het onderhouden van contact in de ruimste zin des woords, waaronder voor het uitnodigen voor evenementen en voor andere commerciële doeleinden. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van de Verwerkingsverantwoordelijken;

– doel 5: overige specifiek benoemde doelen indien daarvoor expliciet toestemming is verleend door de betreffende persoon/personen. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub a AVG: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

 1. contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van contactpersonen) van wederpartijen van partijen namens wie de Verwerkingsverantwoordelijken (of één van hen) optreden:

– doel 1: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een cliënt, andere opdrachtgever en/of overige relatie. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde. Deze derde is de betreffende cliënt, andere opdrachtgever en/of relatie;

– doel 2: het kunnen controleren op een eventueel conflicterend belang bij het aannemen van nieuwe zaken. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

– doel 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 1. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de website van de Helpdesk:

– het doel van het verwerken van deze gegevens is – zoals hiervoor beschreven – het verbeteren van de dienstverlening en functionaliteit van de websites en het verkrijgen van inzicht in het klikgedrag van bezoekers van deze websites om de vindbaarheid en effectiviteit hiervan voor de Helpdesk zoveel mogelijk te vergroten. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van de Verwerkingsverantwoordelijken.

 

6. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijken zullen de hiervoor genoemde persoonsgegevens – indien en voor zover van toepassing – verstrekken aan de volgende categorieën ontvangers:

 1. verwerkers, waaronder verleners van secretariële en administratieve diensten, verleners van ict‑diensten (waaronder hosting), Google Analytics (onderdeel van Google Inc.) en Facebook, Twitter en/of LinkedIn indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van de website van de Helpdesk via sociale netwerken;
 2. waarnemers.

De Verwerkingsverantwoordelijken respecteren het op hen rustende (wettelijke) beroepsgeheim. Zij sluiten met alle door hen aangestelde verwerkers verwerkingsovereenkomsten om de bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het overige stellen de Verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door hen ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven.

7. Doorgeven van gegevens aan derde landen

De Verwerkingsverantwoordelijken verstrekken via de volgende partijen (mogelijk) persoonsgegevens aan partijen in derde landen:

 1. Google Analytics (zie hiervoor onder paragraaf 4 “Cookies”);
 2. indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van de website van de Helpdesk via sociale netwerken, kan informatie terechtkomen bij Facebook, Twitter en/of LinkedIn (zie hiervoor onder paragraaf 4 “Cookies”).

 

8. Duur van de opslag

De Verwerkingsverantwoordelijken verwerken persoonsgegevens (waaronder begrepen het bewaren hiervan) alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen ook wettelijke bewaartermijnen. Gelet op de periode waarin het voorkomt dat (voormalige) cliënten vragen om informatie uit afgesloten dossiers, worden dossiers bewaard gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten hiervan, tenzij de Verweringsverantwoordelijken (of één van hen) blijkt dat een langere termijn wenselijk is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd met zoveel tijd als daarvoor nodig blijkt.

Reservekopieën in backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

9. Rechten van een betrokkene

Op grond van de AVG heeft een betrokkende onder meer de volgende rechten:

 1. recht op inzage en recht op bevestiging van verwerking van persoonsgegevens (artikel 15 AVG);
 2. recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 3. recht op verwijdering (artikel 17 AVG);
 4. recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
 5. recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
 6. recht van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG);
 7. recht op intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens (artikel 7 lid 3 AVG).

Indien een betrokkene één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen (dan wel een toelichting daarop wenst), kan een daartoe strekkend verzoek schriftelijk worden gedaan via info@elassaiss.nl of per post via het bovenaan deze verklaring genoemde adres van Advocatenkantoor Elassaiss.

Tot slot heeft een betrokkene het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij woont of werkt of waar hij vermoedt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Verplicht persoonsgegevens te verstrekken? Gevolgen weigeren/nalaten

De Helpdesk kan alleen zorgen voor doorleiding van vragen ter beantwoording indien de betreffende (contact)persoon alle in dat kader benodigde (persoons)gegevens verstrekt die:

 1. indien van toepassing: nodig zijn om die partijen te identificeren op de wijze, zoals bij wet- en regelgeving voorgeschreven;
 2. nodig zijn voor een goede tenuitvoerlegging van de het verzoek tot doorleiding van de vraag ter beantwoording daarvan.

Het niet verstrekken van voornoemde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de Helpdesk vragen niet ter beantwoording kan doorleiden.

11. Bestaan van automatische besluitvorming/profilering

De Verwerkingsverantwoordelijken maken geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering.

 

12. Veiligheid van persoonsgegevens

De Verweringsverantwoordelijken maken gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de persoonsgegevens gewaarborgd.

13. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid

De Verwerkingsverantwoordelijken behouden zich het recht voor deze privacyverklaring en haar cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Onze steun aan mede-ondernemers, daarom geen kosten.

Bekijk de spelregels en de algemene voorwaarden.