Algemene voorwaarden

Versie maart 2020

Artikel 1.  Doel MKB Helpdesk Corona en samenwerkende partijen

1.1 MKB Helpdesk Corona (hierna: de “Helpdesk”) is een initiatief van Advocatenkantoor Elassaiss, ONe-advocaat en AccountantZ. Deze partijen hebben het doel om vanuit hun eigen expertises en hun individuele ondernemingen mede-ondernemers, die vragen hebben in verband met het coronavirus en de maatregelen die in dat kader zijn genomen (hierna: de “Coronasituatie”) te ondersteunen. De Helpdesk is alleen voor dit tijdelijke doel in het leven geroepen. De Helpdesk is geen rechtspersoon.

1.2 Advocatenkantoor Elassaiss is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elassaiss Legal B.V. Deze vennootschap heeft als doel het uitoefenen van de advocatuur. Advocatenkantoor Elassaiss is gevestigd te (4003 BW) Tiel aan de Kersenboogerd 13 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30234418.

1.3 ONe-advocaat is een eenmanszaak en heeft als doel het uitoefenen van de advocatuur. ONe-advocaat is gevestigd te (3581 CD) Utrecht aan de Maliebaan 45 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 54204917.

1.4 AccountantZ is een handelsnaam van de vennootschap onder firma AccountantZ v.o.f. Zij heeft als doel het voeren van een accountants- en advieskantoor. AccountantZ is gevestigd te (4003 BW) Tiel aan de Kersenboogerd 13 en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 61983411.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door de Dienstverlener worden verleend in het kader of naar aanleiding van de activiteiten van de Helpdesk.

2.2 Naast de Helpdesk en de Dienstverlener kunnen ook alle personen die bij de uitvoering van enige activiteit van de Helpdesk door de Dienstverlener zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen ook (voormalig) werknemers en – voor zover van toepassing – bestuurders c.q. vennoten van de Dienstverlener, ingeschakelde derden evenals hun eventuele erfgenamen.

Artikel 3.  Opdracht

3.1 Alle verzoeken die (per WhatsApp) bij de Helpdesk binnenkomen om te worden gebeld, worden doorgeleid naar de Dienstverlener wiens specialisme daarbij het meest lijkt aan te sluiten. Het verzoek leidt tot een opdracht aan die individuele Dienstverlener, niet aan de Helpdesk. Indien een vraag niet valt binnen de expertise van de Dienstverlener, dan wordt de Ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

3.2 Alle opdrachten gelden als uitsluitend aan de Helpdesk/Dienstverlener gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de volgende artikelen is uitgesloten: 1) artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat een regeling geeft voor laatstgenoemde situatie en 2) artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

3.3 De Dienstverlener bepaalt de wijze waarop en door welke personen een opdracht wordt uitgevoerd. Zij kunnen daarvoor derden inschakelen.

3.4 Alle verbintenissen tussen de Dienstverlener en degene die een beroep doet op de Helpdesk dan wel gebruik maakt van haar diensten (hierna: de “Ondernemer”) zijn inspanningsverbintenissen. Indien degene die contact opneemt met de Helpdesk en degene voor wie dit wordt gedaan niet dezelfde (rechts)persoon zijn, dan wordt laatstgenoemde eveneens aangeduid als “Ondernemer”. De Dienstverlener voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar uit. De Dienstverlener staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.5 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking tussen de Dienstverlener en een Ondernemer dan wel aan een door de Dienstverlener aan of ten behoeve van een Ondernemer geleverd(e) product en/of dienst.

Artikel 4.  Verplichtingen Ondernemer

4.1 De Ondernemer dient telkens alle relevante gegevens en informatie, die nodig zijn voor het beantwoorden van de voorgelegde vragen aan de Dienstverlener te verschaffen. Ook dient de Ondernemer in te staan voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid daarvan.

4.2 Behalve voor zover dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan, vrijwaart de Ondernemer de Dienstverlener voor alle aanspraken van derden die samenhangen met en/of voortvloeien uit een telefonisch consult.

Artikel 5.  Na eindigen adviesrelatie

5.1 Regelmatig wordt nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd en worden nieuwe gerechtelijke uitspraken gewezen. Op dit moment gebeurt dit op bepaalde gebieden met grote regelmaat. Deze kunnen gevolgen hebben voor de positie van de Ondernemer. De voorgelegde vragen omvatten niet de instructie om de Ondernemer over dergelijke ontwikkelingen te informeren indien deze zich voordoen (dan wel bekend worden) na het telefonisch consult.

Artikel 6.  Klachten

6.1 Klachten over de Helpdesk dienen schriftelijk te worden gemeld via info@elassaiss.nl. Klachten over (prestaties van) een individuele Dienstverlener dienen schriftelijk bij de betreffende partij te worden gemeld. Een dergelijke schriftelijke klacht moet binnen één maand na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen en/of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, zijn ontvangen door de betreffende Dienstverlener en voor de Helpdesk op voornoemd mailadres. Bij het uitblijven hiervan vervalt het recht hierop een beroep te doen.

6.2 Op een klacht die betrekking heeft op prestaties van een Dienstverlener is diens klachtenregeling van toepassing. De betreffende Dienstverlener zal de klager desgevraagd per omgaande de tekst van het op de procedure van toepassing zijnde klachtenreglement toezenden. Verder is de tekst van de meest actuele reglementen te raadplegen via de websites van iedere Dienstverlener. Het indienen van een klacht laat dit de werking van het eerste lid van dit artikel onverlet.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

7.1 Eventuele vorderings- en verhaalsrechten die op welke manier dan ook voortvloeien uit en/of samenhangen met de dienstverlening via de Helpdesk door een Dienstverlener worden uitsluitend uitgeoefend tegen de betreffende Dienstverlener en niet tegen haar (indirecte) bestuurder of aandeelhouder, hulppersonen, werknemers en/of opdrachtgevers.

7.2 Aangezien de dienstverlening via de Helpdesk plaatsvindt om ondernemers te ondersteunen en daar geen honorarium voor worden gerekend, is aansprakelijkheid van de Dienstverlener – voor zover wettelijk en volgens de jurisprudentie toegestaan – uitgesloten.

7.3 Indien zich bij/naar aanleiding van de dienstverlening onverhoopt een gebeurtenis voordoet (waaronder ook een nalaten wordt begrepen, zoals het – om welke reden dan ook – niet (kunnen) terugbellen van de Ondernemer waardoor geen consult plaatsvindt) die leidt tot aansprakelijkheid van een Dienstverlener, is met betrekking daartoe de aan de Ondernemer en/of derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de door de betreffende Dienstverlener gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat de betreffende Dienstverlener onder die verzekering draagt.

7.4 Vindt geen uitkering krachtens de in het vorige lid van dit artikel bedoelde verzekeringen plaats en is de oorzaak hiervan niet dat geconstateerd dat er geen sprake is van aansprakelijkheid en/of dat er sprake is van een verstreken verval- en/of verjaringstermijn dan wel enige andere vorm van verlies van rechten van de partij die stelt schade te hebben geleden dan is de aansprakelijkheid van de betreffende Dienstverlener beperkt tot een bedrag ad € 2.500,–. Deze laatste beperking van de hoogte van het bedrag van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid en/of een opzettelijke tekortkoming van de betreffende Dienstverlener of de aan haar verbonden natuurlijke persoon en/of indien deze dwingendrechtelijk niet is toegestaan.

7.5 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een consult geweigerd mocht zijn en daaruit schade voortvloeit en voor het geval de schade is ontstaan door het niet goed werken van in het kader van het consult gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere goederen.

7.6 Indien een Dienstverlener een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is de betreffende Dienstverlener tegenover de Ondernemer niet aansprakelijk voor een tekortkoming door deze derde.

7.7 De Helpdesk/Dienstverlener neemt passende redelijke maatregelen om elektronische communicatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. De Ondernemer die communicatie elektronisch laat verlopen, aanvaardt dat de (volledige) veiligheid hiervan niet kan worden gegarandeerd en dat de Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk is, behalve voor zover deze aansprakelijkheid dwingendrechtelijk niet kan worden uitgesloten. Verder is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, bijvoorbeeld door virussen en spamfilters indien deze ondanks voornoemde maatregelen plaatsvinden.

7.8 Tenzij eerder vervallen (bijvoorbeeld op grond van artikel 6.1) of verjaard of indien dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan, vervalt iedere vordering (tot schadevergoeding) door verloop van één jaar na de dag volgend op de dag waarop de Ondernemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend geworden had kunnen zijn met de schade en met de betreffende Dienstverlener als de daarvoor mogelijk aansprakelijke partij.

Artikel 8.  Communicatie

8.1 De Ondernemer stemt in met elektronische gegevensuitwisseling (WhatsApp, internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door de Dienstverlener in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid gegeven kan worden dat raadpleging hiervan door onbevoegden niet mogelijk is.

Artikel 9.  Privacy

9.1 In het kader van haar bedrijfsuitoefening – waaronder bij de behartiging van zaken – verwerkt de Dienstverlener persoonsgegevens. Uiteraard wordt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving gerespecteerd. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Helpdesk en een individuele Dienstverlener wordt verwezen naar de privacyverklaringen op de websites van de betreffende partijen. Hierin staat onder andere welke rechten degene heeft van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de telefonische consulten en alle eventuele daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen en verbintenissen tussen de Dienstverlener en de Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald, kunnen geschillen tussen de Dienstverlener en de Ondernemer naar aanleiding van dan wel op enige wijze samenhangend met de totstandkoming en/of de uitvoering van het telefonisch consult en/of de kwaliteit van de dienstverlening alleen worden beslecht door Rechtbank Gelderland.

Artikel 11.  Wijziging algemene voorwaarden

11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door de Dienstverlener worden gewijzigd en/of aangevuld. Indien van toepassing, wordt de Ondernemer hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Artikel 12.  Overige bepalingen

12.1 De Dienstverlener is in verband met (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), onder bepaalde omstandigheden verplicht 1) tot het vaststellen van de identiteit van haar opdrachtgever en diens uiteindelijke begunstigde(n) en 2) ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe aangewezen autoriteiten. Het is de Dienstverlener niet toegestaan de Ondernemer over een dergelijke melding te informeren. Door gebruik te maken van een telefonisch spreekuur, bevestigt de Ondernemer hiermee bekend te zijn en verleent hij – voor zover nodig – daarvoor zijn toestemming.

Onze steun aan mede-ondernemers, daarom geen kosten.

Bekijk de spelregels en de algemene voorwaarden.